logo

logo

...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.).
...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.).

 

 

แสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติผ้เข้าเยียมชม

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ริ่มนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553  

เริ่มนับ 17 พ.ค. 60

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ริ่มนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553  

เริ่มนับ 17 พ.ค. 60

facebook page

  

 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

 

ข้อมูลข่าวสารของ กสอ.  

 

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีรวมแฟ้ม

เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร กสอ. 

การดำเนินงาน

 

เสียงตามสาย

 

ดาวน์โหลด

 

  

 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

 

ข้อมูลข่าวสารของ กสอ.  

 

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีรวมแฟ้ม

เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร กสอ. 

การดำเนินงาน

 

เสียงตามสาย

 

ดาวน์โหลด

 

ฝึกอบรมและสัมมนา
สรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ SSRC และการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB”ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562ณ ห้องจรัสเมือง 2  ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ BSC, SSRC และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และก้าวทันกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540" วันที่ 26-28 มีนาคม 2561  
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ กสอ. และการบริหารงานห้องสมุด 4.0" วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง"การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระบบห้องสมุด" วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระบบงานห้องสมุดภายใต้งานการบริการข้อมูลสารสนเทศและปรึกษาแนะนำ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 

สัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557

 

สรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ SSRC และการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB”ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562ณ ห้องจรัสเมือง 2  ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ BSC, SSRC และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และก้าวทันกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540" วันที่ 26-28 มีนาคม 2561  
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ กสอ. และการบริหารงานห้องสมุด 4.0" วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง"การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระบบห้องสมุด" วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระบบงานห้องสมุดภายใต้งานการบริการข้อมูลสารสนเทศและปรึกษาแนะนำ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 

สัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557

 

กิจกรรม/ศึกษาดูงาน

วันที่ 28 เมษายน 2560 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเข้า ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ต้องรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชกาาร พ.ศ.2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  อ่านต่อ>> 

วันที่ 28 เมษายน 2560 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเข้า ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ต้องรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชกาาร พ.ศ.2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  อ่านต่อ>> 

ประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

 ภาพการประกวดวีดิทัศน์ แนะนำศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ห้องสมุดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. ประจำปี 2559  

 

ภาพประกวดศูนย์ข้อมูลของ กสอ. ประจำปี 2555

 

 ภาพการประกวดวีดิทัศน์ แนะนำศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ห้องสมุดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. ประจำปี 2559  

 

ภาพประกวดศูนย์ข้อมูลของ กสอ. ประจำปี 2555

 

โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.
 โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th