logo

...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.).
...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.).

 

แสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติผ้เข้าเยียมชม

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ริ่มนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553  

เริ่มนับ 17 พ.ค. 60

facebook page

  

 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

 

ข้อมูลข่าวสารของ กสอ.  

 

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีรวมแฟ้ม

เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร กสอ. 

การดำเนินงาน

 

เสียงตามสาย

 

ดาวน์โหลด

 

ฝึกอบรมและสัมมนา
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ กสอ. และการบริหารงานห้องสมุด 4.0" วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง"การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระบบห้องสมุด" วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระบบงานห้องสมุดภายใต้งานการบริการข้อมูลสารสนเทศและปรึกษาแนะนำ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 

สัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557

 

กิจกรรม/ศึกษาดูงาน

วันที่ 28 เมษายน 2560 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเข้า ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ต้องรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชกาาร พ.ศ.2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  อ่านต่อ>> 

ประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ.

 ภาพการประกวดวีดิทัศน์ แนะนำศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ห้องสมุดและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. ประจำปี 2559  

 

ภาพประกวดศูนย์ข้อมูลของ กสอ. ประจำปี 2555

 

โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.
 โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th