logo

logo

...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)...

 

...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)...

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ

 
พระราม6 กล้วยน้ำไท
   
 เชียงใหม่  ลำปาง
   
พิษณุโลก  พิจิตร
   
 ขอนแก่น  นครราชสีมา
   
อุบลราชธานี  อุดรธานี
 
ชลบุรี สุพรรณบุรี
 
สุราษฎร์ธานี สงขลา

 

 
พระราม6 กล้วยน้ำไท
   
 เชียงใหม่  ลำปาง
   
พิษณุโลก  พิจิตร
   
 ขอนแก่น  นครราชสีมา
   
อุบลราชธานี  อุดรธานี
 
ชลบุรี สุพรรณบุรี
 
สุราษฎร์ธานี สงขลา

 

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 

ริ่มนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม(กสอ.)

มาตรา 7(1-3) ประกาศ โครงสร้างการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อ    
         (1) โครงสร้างการดำเนินงาน

         (2)หน้าที่และวิธีดำเนินการ

         (3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7(4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่มีผลทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

        -  ระเบียบการขอใช้บริการของส่งเสริมอุตสาหกรรม

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัย ที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

        -  ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความ

        - วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาตร์

        - นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

        - นโยบายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม      

มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

        - แผนงาน

        - โครงการ

        -  งบประมาณ                                         

มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งวิธีปฎิบัติงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

        - คู่มือเงินทุนหมุนเวียน

        - คู่มือเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

        - คู่มือแนะนำบริการ กสอ.

  มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

        -  กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2556

        -  ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

        -  ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรรเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540                      

มาตรา 9(6) ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (สัญญาสัมปทาน)

        - สัญญาอื่นๆ

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

        - มติคณะรัฐมนตรี/มติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย

มาตรา 9(8) การประกวดราคา ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

        - ประกาศประกวดราคา  

        - ประกาศสอบราคา

มาตรา 9(8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

        -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

                                    <<ข้อมูลย้อนหลัง>>

 มาตรา 9(8) ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)   

  

      มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 

มาตรา 23  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

        - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 

 

มาตรา 7(1-3) ประกาศ โครงสร้างการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อ    
         (1) โครงสร้างการดำเนินงาน

         (2)หน้าที่และวิธีดำเนินการ

         (3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7(4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่มีผลทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

        -  ระเบียบการขอใช้บริการของส่งเสริมอุตสาหกรรม

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัย ที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

        -  ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความ

        - วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาตร์

        - นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

        - นโยบายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม      

มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

        - แผนงาน

        - โครงการ

        -  งบประมาณ                                         

มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งวิธีปฎิบัติงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

        - คู่มือเงินทุนหมุนเวียน

        - คู่มือเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

        - คู่มือแนะนำบริการ กสอ.

  มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา

        -  กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2556

        -  ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

        -  ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรรเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540                      

มาตรา 9(6) ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (สัญญาสัมปทาน)

        - สัญญาอื่นๆ

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

        - มติคณะรัฐมนตรี/มติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย

มาตรา 9(8) การประกวดราคา ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

        - ประกาศประกวดราคา  

        - ประกาศสอบราคา

มาตรา 9(8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

        -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

                                    <<ข้อมูลย้อนหลัง>>

 มาตรา 9(8) ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)   

  

      มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 

มาตรา 23  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

        - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 

 

 

 

    

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

 

    

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

Submit Survey  View Results
INFO Facebook

แผนที่

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th