Mode:  

logo

logo

คณะกรรมการ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

 

คณะทำงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558     
คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

 

คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558     
คณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

 

ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560

 ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559

 ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

 ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

 

 ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560

 ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559

 ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

 ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

 

รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556

 

ฝึกอบรมและสัมมนา

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ BSC, SSRC และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และก้าวทันกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540"ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ กสอ. และการบริหารงานห้องสมุด 4.0" วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระบบห้องสมุด" วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559

 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระบบงานห้องสมุดภายใต้งานการบริการข้อมูลสารสนเทศและปรึกษาแนะนำวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558

สัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557

 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ BSC, SSRC และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และก้าวทันกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540"ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ กสอ. และการบริหารงานห้องสมุด 4.0" วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระบบห้องสมุด" วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559

 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระบบงานห้องสมุดภายใต้งานการบริการข้อมูลสารสนเทศและปรึกษาแนะนำวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558

สัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2557

 

กิจกรรม/ศึกษาดูงาน

  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าศึกษาดูงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าศึกษาดูงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th