logo

logo

มาตรา 7

มาตรา แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

มาตรา 7(1)-(3) ประกาศ โครงสร้างการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อ

              (1)   โครงสร้างการดำเนินงาน 

              (2)   หน้าที่และวิธีดำเนินการ 

              (3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7(4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่มีผลทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

               ระเบียบการขอใช้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

มาตรา แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

มาตรา 7(1)-(3) ประกาศ โครงสร้างการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อ

              (1)   โครงสร้างการดำเนินงาน 

              (2)   หน้าที่และวิธีดำเนินการ 

              (3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7(4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่มีผลทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

               ระเบียบการขอใช้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th