logo

logo

               ในจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภาสกร ชัยรัตน์ ผอ.ศภ.1 กสอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ BSC, SSRC และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และก้าวทันกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ กสอ.ให้มีความพร้อมการดำเนินการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ผ่านระบบดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยี Mobile Application มาใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ SMEs และวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการเก็บข้อมูลในรูปแบบใหม่ ค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วซึ่งในการจัดอบรมฯ ดังกล่าวประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

               1.    การแนะนำการใช้ Mobile Application สำหรับ SMEs

             2. การประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น จากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ จำนวน 3 กิจการ

             3. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ยุคใหม่          

       จัดโดย ศส.กสอ. โดยมีบุคลากรเจ้าหน้าสารสนเทศ กสอ. เข้าร่วมจำนวน 50 คน  ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

               ในจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภาสกร ชัยรัตน์ ผอ.ศภ.1 กสอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ BSC, SSRC และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และก้าวทันกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ กสอ.ให้มีความพร้อมการดำเนินการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ผ่านระบบดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยี Mobile Application มาใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ SMEs และวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการเก็บข้อมูลในรูปแบบใหม่ ค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วซึ่งในการจัดอบรมฯ ดังกล่าวประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

               1.    การแนะนำการใช้ Mobile Application สำหรับ SMEs

             2. การประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น จากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ จำนวน 3 กิจการ

             3. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ยุคใหม่          

       จัดโดย ศส.กสอ. โดยมีบุคลากรเจ้าหน้าสารสนเทศ กสอ. เข้าร่วมจำนวน 50 คน  ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th