logo

logo

ติดต่อ
            ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
              75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
             โทร 02-202-4425 ,02-354-3237
              โทรสาร 02-354-1537
               อีเมล์ infomationcenter.dip@gmailcom            
             แผนที่

                                                                              

  
 

 

            ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
              75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
             โทร 02-202-4425 ,02-354-3237
              โทรสาร 02-354-1537
               อีเมล์ infomationcenter.dip@gmailcom            
             แผนที่

                                                                              

  
 

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th