logo

logo

You are here: ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง > สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแต่ละเดือน > ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

 

   ลำดับที่

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561

 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561

3    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561

4    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561

5    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561

 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561

7    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2561

 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561
9    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561

10     ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561
11    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561

 
12  ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561

 

                                                                                                                                                                                                                      2561 >>  2560  >>    2559   >>   2558  >> ปี 2557  >> ปี 2556

 

 

 

   ลำดับที่

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561

 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561

3    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561

4    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561

5    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561

 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561

7    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2561

 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561
9    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561

10     ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561
11    ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561

 
12  ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561

 

                                                                                                                                                                                                                      2561 >>  2560  >>    2559   >>   2558  >> ปี 2557  >> ปี 2556

 

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th