logo

logo

ภาพกิจกรรมการลงนาม MOU/รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ

          ภาพกิจกรรมลงนาม MOU และ รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2555            ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

 

 

 

 

 

  นางศรีอุทัย เมาระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัดประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนลินี ทวีสิน เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบาย ให้กับ กระทรวงและจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕   ณ ห้องประชุมปริ้นซ์บอลลูม ชั้น ๓ โรงแรม ปริ้นซ์พาเลช กรุงเทพฯ 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)คำอธิบาย: http://ayutthaya.go.th/Informationayu/images/1138515614.gif 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปรินซ์ บอลรูม 2-3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  นายกิติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์ รองธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับโล่รางวัลจาก      นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร     นายกรัฐมนตรี โดยมี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

          ภาพกิจกรรมลงนาม MOU และ รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2555            ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

 

 

 

 

 

  นางศรีอุทัย เมาระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัดประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนลินี ทวีสิน เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบาย ให้กับ กระทรวงและจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕   ณ ห้องประชุมปริ้นซ์บอลลูม ชั้น ๓ โรงแรม ปริ้นซ์พาเลช กรุงเทพฯ 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)คำอธิบาย: http://ayutthaya.go.th/Informationayu/images/1138515614.gif 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปรินซ์ บอลรูม 2-3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  นายกิติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์ รองธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับโล่รางวัลจาก      นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร     นายกรัฐมนตรี โดยมี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th