logo

logo

You are here: มติคณะรัฐมนตรี > มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 6
มติคณะรัฐมนตรี

ลำดับที่                                                   
                             ชื่อเรื่อง                                                                                                                                                                               
วันที่มีมติ                                                          
รหัสเอกสาร                                           
ดาวน์โหลด                                                                           
120 การดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 03/10/2560 900820
119  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)    
03/10/2560 900819
118 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน     26/09/2560 900818
117 ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560) 26/09/2560 900817
116 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2560 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2560   05/09/2560  900816
115  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) (จำนวน 5 ราย 1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ฯลฯ)   29/08/2560 900815
114 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 29/08/2560 900814
113  รายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต ปี 2558/2559    15/08/2560  900813  
112     การจัดทำกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559      01/08/2560  900812  
111   การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รวม 9 คน 1. นายสมชาย หาญหิรัญ ฯลฯ)    25/07/2560  900811  
110  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2560 และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2560  25/07/2560  900810  
109  การยกเลิกงบลงทุน ประจำปี 2560 รายการค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   18/07/2560  900809
108   การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในบันทึกแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น   18/07/2560  900808
107  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายพสุ โลหารชุน)  18/07/2560  900807
106  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 (จำนวน 12 คน 1. นายสุรพงษ์ เจียสกุล ฯลฯ)   27/06/2560  900806  
105  รายงานผลการสอบบัญชีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับปีบัญชี 2559    27/06/2560  900805  
104  ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น     20/06/2560 900804   
103  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   20/06/2560 900803   
102  รายงานผลการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - ฮ่องกง - เซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง: Thailand - Hong Kong - Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road"     13/06/2560 900802   
101  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560  06/06/2560  900801  
100  ร่างบันทึกแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น   30/05/2560  900800  
99 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย (จำนวน 10 คน 1. นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ฯลฯ)   09/05/2560 900799
98 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....   09/05/2560  900798
97

การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

21/03/2560   900797
 96

  การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2558/2559

 14/03/2560 900796   
  95

 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสรุปภาวะภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐  

  28/02/2560 900795
 94

 การแต่งตั้ง นายคณิศ แสงสุพรรณ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 21/02/2560  900794
  93

 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี - 141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี - 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. .... 

  14/02/2560 900793 
 92

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 31/01/2560 900792 
91 

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 

 31/01/2560  900791
 90

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุวินัย ต่อศิริสุข)

 10/01/2560    900790
89 

 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙                                                  

 04/01/2560      900789  

 

                                                                                                    หน้าถ้ดไป   5      4     3     2       กลับสู่หน้าหลัก

   

ลำดับที่                                                   
                             ชื่อเรื่อง                                                                                                                                                                               
วันที่มีมติ                                                          
รหัสเอกสาร                                           
ดาวน์โหลด                                                                           
120 การดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 03/10/2560 900820
119  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)    
03/10/2560 900819
118 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน     26/09/2560 900818
117 ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560) 26/09/2560 900817
116 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2560 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2560   05/09/2560  900816
115  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) (จำนวน 5 ราย 1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ฯลฯ)   29/08/2560 900815
114 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 29/08/2560 900814
113  รายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต ปี 2558/2559    15/08/2560  900813  
112     การจัดทำกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559      01/08/2560  900812  
111   การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รวม 9 คน 1. นายสมชาย หาญหิรัญ ฯลฯ)    25/07/2560  900811  
110  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2560 และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2560  25/07/2560  900810  
109  การยกเลิกงบลงทุน ประจำปี 2560 รายการค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   18/07/2560  900809
108   การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในบันทึกแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น   18/07/2560  900808
107  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายพสุ โลหารชุน)  18/07/2560  900807
106  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 (จำนวน 12 คน 1. นายสุรพงษ์ เจียสกุล ฯลฯ)   27/06/2560  900806  
105  รายงานผลการสอบบัญชีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับปีบัญชี 2559    27/06/2560  900805  
104  ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น     20/06/2560 900804   
103  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   20/06/2560 900803   
102  รายงานผลการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - ฮ่องกง - เซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง: Thailand - Hong Kong - Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road"     13/06/2560 900802   
101  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560  06/06/2560  900801  
100  ร่างบันทึกแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น   30/05/2560  900800  
99 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย (จำนวน 10 คน 1. นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ฯลฯ)   09/05/2560 900799
98 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....   09/05/2560  900798
97

การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

21/03/2560   900797
 96

  การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2558/2559

 14/03/2560 900796   
  95

 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสรุปภาวะภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐  

  28/02/2560 900795
 94

 การแต่งตั้ง นายคณิศ แสงสุพรรณ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 21/02/2560  900794
  93

 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี - 141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี - 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. .... 

  14/02/2560 900793 
 92

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 31/01/2560 900792 
91 

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 

 31/01/2560  900791
 90

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุวินัย ต่อศิริสุข)

 10/01/2560    900790
89 

 รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙                                                  

 04/01/2560      900789  

 

                                                                                                    หน้าถ้ดไป   5      4     3     2       กลับสู่หน้าหลัก

   

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th