logo

logo

ข้อมลข่าวสารของ กสอ.

มาตรา แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

มาตรา 7(1)-(3) ประกาศ โครงสร้างการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อ

              (1)   โครงสร้างการดำเนินงาน 

              (2)   หน้าที่และวิธีดำเนินการ 

              (3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7(4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่มีผลทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

               ระเบียบการขอใช้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

                  มาตรา แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้มาตรา 9 ของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  (Public Inspection )    ได้แก่

 มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัย ที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

                       ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง   

 มาตรา 9(2)  นโยบายหรือการตีความ

                       วิสัยทัศน์ / ภารกิจ 

                       นโยบาย 

 มาตรา 9(3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณ     

                        แผนงาน  

                        โครงการ     

                       งบประมาณ      

  มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งวิธีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

                        คู่มือเงินทุนหมุนเวียน 

                       คู่มือเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

                       คู่มือแนะนำบริการ กสอ.

 มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา 

                   กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2560                                       

                ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540   

                    ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

มาตรา 9(6) ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (สัญญาสัมปทาน)

                สัญญาอื่นๆ 

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

                มติคณะรัฐมนตรี/มติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 

  มาตรา 9(8) การประกวดราคา ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง   

                     ประกาศประกวดราคา 

                ประกาศสอบราคา 

                ประกาศราคากลาง 

   มาตรา 9(8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  

                  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  

                                                                   <<ข้อมูลย้อนหลัง>>

   มาตรา 9(8)  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

                           ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

  มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

                 ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส        

 มาตรา 9(8) ข้อมูลงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ     

                       ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

   มาตรา 23 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

                        ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

 

มาตรา แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

มาตรา 7(1)-(3) ประกาศ โครงสร้างการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อ

              (1)   โครงสร้างการดำเนินงาน 

              (2)   หน้าที่และวิธีดำเนินการ 

              (3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7(4) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่มีผลทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

               ระเบียบการขอใช้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

                  มาตรา แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้มาตรา 9 ของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  (Public Inspection )    ได้แก่

 มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัย ที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

                       ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง   

 มาตรา 9(2)  นโยบายหรือการตีความ

                       วิสัยทัศน์ / ภารกิจ 

                       นโยบาย 

 มาตรา 9(3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณ     

                        แผนงาน  

                        โครงการ     

                       งบประมาณ      

  มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งวิธีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

                        คู่มือเงินทุนหมุนเวียน 

                       คู่มือเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

                       คู่มือแนะนำบริการ กสอ.

 มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา 

                   กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2560                                       

                ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540   

                    ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

มาตรา 9(6) ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (สัญญาสัมปทาน)

                สัญญาอื่นๆ 

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

                มติคณะรัฐมนตรี/มติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 

  มาตรา 9(8) การประกวดราคา ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง   

                     ประกาศประกวดราคา 

                ประกาศสอบราคา 

                ประกาศราคากลาง 

   มาตรา 9(8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  

                  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  

                                                                   <<ข้อมูลย้อนหลัง>>

   มาตรา 9(8)  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

                           ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

  มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

                 ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส        

 มาตรา 9(8) ข้อมูลงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ     

                       ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

   มาตรา 23 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

                        ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th