logo

logo

สัญญาจัดจ้างจากหน่วยต่างๆของกสอ.

 

ลำดับ

หน่วยงาน

ดาวน์โหลด

1 สำนักบริหารกลาง                                                                         
2 สำนักบริหารยุทธศาสตร์
3 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
4 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
5 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1
6 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
7 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
8 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเซรามิก
9 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
10 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
11 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
12 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
13 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
14 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
15 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
16 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
17 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
18 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
19 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

 

 

 

ลำดับ

หน่วยงาน

ดาวน์โหลด

1 สำนักบริหารกลาง                                                                         
2 สำนักบริหารยุทธศาสตร์
3 สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
4 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
5 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1
6 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
7 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
8 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเซรามิก
9 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
10 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
11 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
12 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
13 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
14 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
15 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
16 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
17 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
18 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
19 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

 

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th