logo

logo

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2560

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 

 
2

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560   

 
3

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560

 
4

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 

5

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 

6

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560

7

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560 

8

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560                                               

9

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560                                          

10

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560                                               

11

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560                                   

12

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560                                        

                                                                                                             หน้าถัดไป 1   2559    กลับหน้าแรก

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 

 
2

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560   

 
3

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560

 
4

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 

5

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 

6

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560

7

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560 

8

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560                                               

9

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560                                          

10

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560                                               

11

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560                                   

12

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560                                        

                                                                                                             หน้าถัดไป 1   2559    กลับหน้าแรก

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th