logo

logo

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส

ข้อ 1

การจัดหาพัสดุกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

 

(1)  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 

(2)  แผนการจัดหาพัสดุ

 

(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

 

(4)  ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

 

(5)  สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

 

 (6)  รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานผลการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ  

 

(7)  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  

 

(8)  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 2
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
 ดาวน์โหลด
  (1)  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน ระเบียบข้อบังคับ    
 

(2)  คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

(3)  สถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

  (4)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการที่จัดโดยหน่วยงานหรือภายนอก 
 

(5)  หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

          

         (6)  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน และสถิติที่เกี่ยวข้อง

 

(7)   รายงานการประเมินการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดโดยผู้ควบคุม และผู้ตรวจสอบ ภายใน

ข้อ 3

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 ดาวน์โหลด
 

(1)  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

 

(2)  วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

 

(3)  แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง กับแผนปฏิบัติงานประจำปี

 

(4)  ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

 

(5)  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

 
 

(6)  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีเช่น รายงานประจำปี รายงานผู้ ควบคุมภายใน รายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 ข้อ 4

 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน

 ดาวน์โหลด
 

(1)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี 

 

(2)  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน

 
 

(3)  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของการการดำเนินงานจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ตรวจสอบภายใน

 

(4)  รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานรวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือ ผู้ตรวจสอบภายใน

 

(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ข้อ 5

 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

 ดาวน์โหลด
    

(1)  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและสรรหาในแต่ละคราว

 
 

(2)  รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

 
 

(3)  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรของหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในแต่รอบปีงบประมาณ  

 
 

(4)  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรของหน่วยงาน  

 
 

(5)  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคคลกรของหน่วยงาน 

 
 

(6)  รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

 
ข้อ 6
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ดาวน์โหลด
 

(1)  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

 
 

(2)  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

 
 

(3)  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

 
 

(4)  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

 

   คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อ 1

การจัดหาพัสดุกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

 

(1)  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

 

(2)  แผนการจัดหาพัสดุ

 

(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

 

(4)  ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

 

(5)  สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

 

 (6)  รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานผลการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ  

 

(7)  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  

 

(8)  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 2
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
 ดาวน์โหลด
  (1)  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน ระเบียบข้อบังคับ    
 

(2)  คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

(3)  สถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

  (4)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการที่จัดโดยหน่วยงานหรือภายนอก 
 

(5)  หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

          

         (6)  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน และสถิติที่เกี่ยวข้อง

 

(7)   รายงานการประเมินการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดโดยผู้ควบคุม และผู้ตรวจสอบ ภายใน

ข้อ 3

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 ดาวน์โหลด
 

(1)  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

 

(2)  วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

 

(3)  แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง กับแผนปฏิบัติงานประจำปี

 

(4)  ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

 

(5)  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

 
 

(6)  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีเช่น รายงานประจำปี รายงานผู้ ควบคุมภายใน รายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 ข้อ 4

 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน

 ดาวน์โหลด
 

(1)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี 

 

(2)  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน

 
 

(3)  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของการการดำเนินงานจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ตรวจสอบภายใน

 

(4)  รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานรวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือ ผู้ตรวจสอบภายใน

 

(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ข้อ 5

 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

 ดาวน์โหลด
    

(1)  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและสรรหาในแต่ละคราว

 
 

(2)  รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

 
 

(3)  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรของหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในแต่รอบปีงบประมาณ  

 
 

(4)  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรของหน่วยงาน  

 
 

(5)  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคคลกรของหน่วยงาน 

 
 

(6)  รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร

 
ข้อ 6
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ดาวน์โหลด
 

(1)  หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

 
 

(2)  รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

 
 

(3)  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

 
 

(4)  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

 

   คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th