logo

logo

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จังหวัดเชียงใหม่

 
 

                   ติดต่อขอข้อมูลที่ คุณชาญวิทย์   เทพอุโมงค์                           

           158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลติดต่อ

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

      

นายชาญวิทย์   เทพอุโมงค์  

 

นางจันทร์สิน  ภูมี  

 

นางเครือวรรณ  ชัยชนะ  

 

นายเอก   กมลปรีดากุล  


 

 
 

                   ติดต่อขอข้อมูลที่ คุณชาญวิทย์   เทพอุโมงค์                           

           158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลติดต่อ

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

      

นายชาญวิทย์   เทพอุโมงค์  

 

นางจันทร์สิน  ภูมี  

 

นางเครือวรรณ  ชัยชนะ  

 

นายเอก   กมลปรีดากุล  


 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th