logo

logo

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จังหวัดสุราษฏร์ธานี

     

                     

              ติดต่อขอข้อมูลที่่ : คุณฐนิชา อมรชาติ และคุณวริศรา  ชาติทรัพย์สิน

                          

        131 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 
ข้อมูลติดต่อ

                                         

  

 

  

                                               เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

            

        นางฐนิชา อมรชาติ

         

     นางวริศรา ชาติทรัพย์สิน

 

     

                     

              ติดต่อขอข้อมูลที่่ : คุณฐนิชา อมรชาติ และคุณวริศรา  ชาติทรัพย์สิน

                          

        131 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 
ข้อมูลติดต่อ

                                         

  

 

  

                                               เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

            

        นางฐนิชา อมรชาติ

         

     นางวริศรา ชาติทรัพย์สิน

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th