logo

logo

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จังหวัดพิจิตร


 

                       

         ติดต่อขอข้อมูลที่่  :  คุณกนกอรพรรณ   คำฝอย  

                          

                    200 หมู่8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

 

ข้อมูลติดต่อ

  

 

                                     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                                      

                                          นาวสาวปิยกุล กรรณสูต

                                      

                                       นางสาวกนกวรพรรณ คำฝอย

 


 

                       

         ติดต่อขอข้อมูลที่่  :  คุณกนกอรพรรณ   คำฝอย  

                          

                    200 หมู่8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

 

ข้อมูลติดต่อ

  

 

                                     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                                      

                                          นาวสาวปิยกุล กรรณสูต

                                      

                                       นางสาวกนกวรพรรณ คำฝอย

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th