logo

logo

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จังหวัดอุดรธานี

  

 

               ติดต่อขอข้อมูลที่ : คุณสุวิทย์ เวียงเงิน

399 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

พื้นที่รับผิดชอบ

 • เลย
 • หนองบัวลำภู
 • หนองคาย
 • อุดรธานี
 • บึงกาฬ
 • นครพนม

  

 

               ติดต่อขอข้อมูลที่ : คุณสุวิทย์ เวียงเงิน

399 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

พื้นที่รับผิดชอบ

 • เลย
 • หนองบัวลำภู
 • หนองคาย
 • อุดรธานี
 • บึงกาฬ
 • นครพนม

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th