logo

logo

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จังหวัดอุบลราชธานี

 

                   ติดต่อขอข้อมูลที่ : คุณชุติดากา ภาพสิงห์

                           เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


 
ข้อมูลติดต่อ

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าสาร

นางสาวชุติกาดา ภาพสิงห์

 นางวนิดา มูลสมบัติ

 

 

                   ติดต่อขอข้อมูลที่ : คุณชุติดากา ภาพสิงห์

                           เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


 
ข้อมูลติดต่อ

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าสาร

นางสาวชุติกาดา ภาพสิงห์

 นางวนิดา มูลสมบัติ

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th