logo

logo

โครงการกสอปีงบประมาณ 2560

 การพัฒนารูปแบบและการบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 สร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม 

  สร้างเครือข่าย SMEs ในทุกระดับ  

   สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น

  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป

 

 การพัฒนารูปแบบและการบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 สร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม 

  สร้างเครือข่าย SMEs ในทุกระดับ  

   สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น

  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th