logo

logo

โครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   

 โครงการหลักกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2555  

 
สำนักบริหารกลาง (สบก.) 

      โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)   

     การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

           (ECIT :  Enhancing SMEs Competitiveness Through IT)     

     โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมและปรึกษาแนะนำ (BOC) 

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.)

      โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ” (New Entrepreneurs Creation : NEC) 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม (คพอ.)

      โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม

      โครงการเปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชน

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนสินค้าและบริการ 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการวางแผนทางภาษี สำหรับ SMEs 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารทุนมนุษย์และองค์กร (HCME) 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่ 

       โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาการค้าและการลงทุน 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการผลิตเพื่อการลดต้นทุน 

      โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) 

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (สพจ.) 

       โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP Standart)  

       โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค)  

       การใช้บริการเงินสมทบเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย(TF)  

       โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตการจัดการ และการตลาด (CF) 

       โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters)

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.)  

      โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจด้านวินิจฉัยสถานประกอบการ (SHINDAN) 

      โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจด้านที่ปรึกษา APEC IBIZ 

       โครงการ “เสริมพลังธุรกิจ SMEs ด้วย E-Commerce กับ eBay” 

      โครงการสร้างและพัฒนาบริการธุรกิจด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โทร: 0-2202-4539  

      โครงการพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (BDS) 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.)   

      โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (สพช.)  

       โครงการสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ 

       โครงการกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ชนบท (สอช.) 

       โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) 

      โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน

      โครงการพัฒนาเครื่องจักรและระบบในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดย่อม 

       โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

      โครงการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสนับสนุน 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สพป.) 

       การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM)     

สำนักบริหารกลาง (สบก.)    

      โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)   

 

       การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

           (ECIT :  Enhancing SMEs Competitiveness Through IT)    

        โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมและปรึกษาแนะนำ (BOC)

 

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.) 

 

  โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ” (New Entrepreneurs Creation : NEC)  

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม (คพอ.)    

  โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม   

  โครงการเปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชน 

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนสินค้าและบริการ   

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการวางแผนทางภาษี สำหรับ SMEs   

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารทุนมนุษย์และองค์กร (HCME) 

 

 

 

   โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่  

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน   

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาการค้าและการลงทุน 

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการผลิตเพื่อการลดต้นทุน   

 

         โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) 

 

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (สพจ.) 

  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP Standart) 

 

  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค

 

   การใช้บริการเงินสมทบเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (TF)

 

  โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตการจัดการ และการตลาด (CF)

   

  โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters)  

 

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.)    

  โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจด้านวินิจฉัยสถานประกอบการ (SHINDAN) 

 

  โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจด้านที่ปรึกษา APEC IBIZ    

  โครงการ “เสริมพลังธุรกิจ SMEs ด้วย E-Commerce กับ eBay”  

 

  โครงการสร้างและพัฒนาบริการธุรกิจด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โทร: 0-2202-4539  

 

  โครงการพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (BDS)  

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) 

  

  โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา   

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (สพช.) 

 

  โครงการสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ 

 

  โครงการกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ชนบท (สอช.) 

 

  โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.)

 

  โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน  

 

  โครงการพัฒนาเครื่องจักรและระบบในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดย่อม   

  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 

 

  โครงการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสนับสนุน   

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สพป.)   

 

   การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM)  

 

   

 โครงการหลักกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2555  

 
สำนักบริหารกลาง (สบก.) 

      โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)   

     การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

           (ECIT :  Enhancing SMEs Competitiveness Through IT)     

     โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมและปรึกษาแนะนำ (BOC) 

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.)

      โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ” (New Entrepreneurs Creation : NEC) 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม (คพอ.)

      โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม

      โครงการเปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชน

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนสินค้าและบริการ 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการวางแผนทางภาษี สำหรับ SMEs 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารทุนมนุษย์และองค์กร (HCME) 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่ 

       โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาการค้าและการลงทุน 

      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการผลิตเพื่อการลดต้นทุน 

      โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) 

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (สพจ.) 

       โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP Standart)  

       โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค)  

       การใช้บริการเงินสมทบเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย(TF)  

       โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตการจัดการ และการตลาด (CF) 

       โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters)

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.)  

      โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจด้านวินิจฉัยสถานประกอบการ (SHINDAN) 

      โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจด้านที่ปรึกษา APEC IBIZ 

       โครงการ “เสริมพลังธุรกิจ SMEs ด้วย E-Commerce กับ eBay” 

      โครงการสร้างและพัฒนาบริการธุรกิจด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โทร: 0-2202-4539  

      โครงการพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (BDS) 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.)   

      โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (สพช.)  

       โครงการสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ 

       โครงการกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ชนบท (สอช.) 

       โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) 

      โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน

      โครงการพัฒนาเครื่องจักรและระบบในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดย่อม 

       โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

      โครงการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสนับสนุน 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สพป.) 

       การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM)     

สำนักบริหารกลาง (สบก.)    

      โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)   

 

       การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

           (ECIT :  Enhancing SMEs Competitiveness Through IT)    

        โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมและปรึกษาแนะนำ (BOC)

 

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.) 

 

  โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ” (New Entrepreneurs Creation : NEC)  

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม (คพอ.)    

  โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม   

  โครงการเปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชน 

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนสินค้าและบริการ   

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการวางแผนทางภาษี สำหรับ SMEs   

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารทุนมนุษย์และองค์กร (HCME) 

 

 

 

   โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านกลยุทธ์การบริหารการตลาดยุคใหม่  

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน   

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาการค้าและการลงทุน 

 

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการผลิตเพื่อการลดต้นทุน   

 

         โครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) 

 

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (สพจ.) 

  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP Standart) 

 

  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค

 

   การใช้บริการเงินสมทบเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (TF)

 

  โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตการจัดการ และการตลาด (CF)

   

  โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters)  

 

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.)    

  โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจด้านวินิจฉัยสถานประกอบการ (SHINDAN) 

 

  โครงการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจด้านที่ปรึกษา APEC IBIZ    

  โครงการ “เสริมพลังธุรกิจ SMEs ด้วย E-Commerce กับ eBay”  

 

  โครงการสร้างและพัฒนาบริการธุรกิจด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โทร: 0-2202-4539  

 

  โครงการพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (BDS)  

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) 

  

  โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา   

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (สพช.) 

 

  โครงการสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ 

 

  โครงการกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ชนบท (สอช.) 

 

  โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.)

 

  โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน  

 

  โครงการพัฒนาเครื่องจักรและระบบในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดย่อม   

  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 

 

  โครงการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสนับสนุน   

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สพป.)   

 

   การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM)  

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th