logo

logo

โครงสร้างการดำเนินงาน

 

ลำดับ     

รายการ

 

ดาวน์โหลด    

1

โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

2

โครงสร้างผู้บริหาร

3

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

 

ลำดับ     

รายการ

 

ดาวน์โหลด    

1

โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

2

โครงสร้างผู้บริหาร

3

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th